Censorkorpset

Hvad er censors opgaver?

Censor:

  • Deltager velforberedt i prøverne
  • Sikrer, at studerende får en ensartet og retfærdig behandling og deres præstationer en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning og andre regler.
  • Sikrer, at prøver gennemføres i overensstemmelse med gældende retningslinjer for prøven
  • Sikrer, at prøverne er i overensstemmelse med de faglige mål og krav, som er fastlagt i bekendtgørelser og studieordningen.
  • Afgiver, censorrapport fra hver enkelt prøve om prøveforløbet til uddannelsesinstitutionen og censorformandskabet
  • Afgiver, udtalelse om prøven ved behandling af klager over bedømmelse.
  • Afgiver, en indberetning til uddannelsesinstitutionen med kopi til censorformandskabet, ved væsentlige mangler eller problemer ved en uddannelsesinstitutions varetagelse af en uddannelse.
  • Gør uddannelsesinstitutionen opmærksom på sin inhabilitet i forhold til studerende og/eller eksaminator.
  • Tager notater om de studerendes præstation og karakterfastsættelse til personlig brug og til udtalelses ved en evt. klagesag. Notaterne skal opbevares i 1 år.

Der kan læses mere om censors opgaver i Eksamensbekendtgørelsen §§ 27 og 28.

Ny eksamensbekendtgørelse som træder i kraft 1. september 2022.

Beskikkelse som censor:

Censorkorpset beskikkes for en 4-årig periode. Den nuværende beskikkelsesperiode er 1. april 2020 - 31. marts 2024.
Der er i øjeblikket ikke brug for flere censorer i korpset.

Hvis du er interesseret i at blive censor, kan du sende en mail til censor-it@ucsyd.dk. Husk, at angive hvilken/hvilke uddannelser du er interesseret i.

Vi vil sende dig informationer pr. mail når ansøgningsskemaet er online til den kommende beskikkelsesperiode.